Το πρόγραμμα

Το Social Enterprise 360 συγχρηματοδοτείται από χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Erasmus +.Η περίοδος υλοποίησης διαρκεί δύο έτη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως τις 30 Αυγούστου 2016. Το πρόγραμμα στοχεύει στην συμμετοχή 450 καθηγητών και 5625 μαθητών από 300 Λύκεια, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Κύριος Στόχος του  προγράμματος
Το πρόγραμμα Social Enterprise 360, δημιουργήθηκε μέσω μίας στρατηγικής συνεργασίας οργανισμών από 8 χώρες και βασίζεται σε μία βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας η οποία συνδυάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα με την αξιολόγηση, τις τυπικές μεθόδους με τις άτυπες δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός και εκτός σχολείου, την δέσμευση των εθελοντών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο,καθώς και τη διάδραση μεταξύ καθηγητών και μαθητών μέσω των μεθόδων που αναπτύσσονται.
 
Επιμέρους στόχοι του προγράμματος
» Ανάλυση του κατάστασης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους του προγράμματος
» Δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών κοινωνικής επιχειρηματικότητας για Λύκεια
» Δημιουργία ενός οικοσυστήματος για την κοινωνική επιχειρηματικότητα εντός και εκτός σχολείου καθώς και αξιοποίηση της εργαλειων ψηφιακής μάθησης
» Δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων
» Κατάρτιση των καθηγητών και των διευθυντών των σχολείων
» Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κλιμακούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος
» Ανάπτυξη μίας διεθνούς κοινότητας Λυκείων μέσω της χρήσης κοινών εργαλείων, μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών

Ομάδες-στόχοι του προγράμματος 
» Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές γυμνασίου 
» Λύκεια 
» Γυμνάσιο Φοιτητές
» επιχειρηματίες
» εμπειρογνώμονες
» μέσα ενημέρωσης
» Δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν την επιχειρηματική εκπαίδευση στα σχολεία 

Αποτελέσματα του προγράμματος
» Έρευνα για την τρέχουσα κατάσταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και κοινωνικές επιχειρήσεις) στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
» Οδηγός σπουδών για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα(εκπαιδευτικό υλικό για τους καθηγητές και τους μαθητές)- 2 εκδοχές, την βασική και την επεκταμένη
» Υλικό για τις εκπαιδεύσεις των συμμετεχόντων
» Εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται εντός τάξης αλλά και on-line
» Εκπαιδεύσεις για τους καθηγητές
» Πλατφόρμα με εκπαιδευτικές πηγές για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
» Πραγματοποίηση Πιλοτικού προγράμματος Social Εnterpise 360 στο Αrtenie Cosma High School of Economics, Oradea 
» Διαγωνισμοί και εκδηλώσεις για τους μαθητές για θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας